روانشناسی

تئوری انتخاب و روانشناسی!

چگونه تئوری انتخاب را به بهترین نحو به کار بریم؟ طبق تئوری انتخاب  تمامی آنچه ما انجام می دهیم یک رفتار است و هم این‌که همه رفتارها عمدی بوده و از درون…